Lerend netwerk “Ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid”

De gemeente Amsterdam ziet zich geconfronteerd met toenemende vraagstukken rondom de vergrijzende bevolking en het bieden van passende huisvesting. Ouderen willen en blijven tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen en het liefst in hun vertrouwde omgeving. Er is daarom een grote opgave om bestaande woningen geschikt te maken voor ouderen en bij nieuwbouw kansen te benutten om ouderen goed te laten wonen. De gemeente Amsterdam speelt hierop in en heeft als doelstelling dat de stad in 2030 beschikt over voldoende geschikte ouderenhuisvesting.

Ook sociale aspecten zijn belangrijk: mate van zelfredzaamheid, een netwerk om op terug te vallen, voelen ze zich veilig in hun wijk? De mobiliteit neemt af en het risico op vereenzaming neemt toe.
Een goede woonomgeving (binnen en buitenruimte) kan bijdragen aan sociale interactie waardoor de zelf- en samenredzaamheid wordt vergroot.

De gemeente Amsterdam is een Lerend netwerk “ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid” gestart die zich zal buigen over de nieuwe vormen van wonen. Vraagstukken daarbij zijn onder meer hoe je in bestaande en nieuwe bouw woonvormen kan ontwikkelen waar zelfstandigheid en nabijheid in samenhang wordt gebracht. + Vijf is benaderd om hieraan deel te nemen.