Sociaal netwerk Buurtcirkel biedt nieuw zorgperspectief voor mensen met een verstandelijke beperking

Algemene trends binnen de samenleving als individualisering, eigen regie en keuzevrijheid spelen ook in de gehandicaptenzorg een steeds grotere rol. Mensen met een langdurige en complexe hulpvraag willen meer invloed op hoe hun zorgbehoefte invulling krijgt en willen deze ook zelfstandig of samen met verwanten of familie kunnen regelen. Met het programma ‘Volwaardig leven’ wil het ministerie van VWS inspelen op deze ontwikkelingen met als doel de zorg voor kwetsbare mensen beter aan te laten sluiten op hun persoonlijke levenssituatie.

In het experiment “persoonsvolgende zorg” in Rotterdam, een onderzoek van HHM1, blijkt dat 65% van de mensen met een Wlz indicatie een voorkeur heeft voor een oplossing die aansluit bij hun huidige woonsituatie. Mensen willen liever zelfstandig in hun eigen huis en buurt (blijven) wonen, omdat het vertrouwd en bekend is en in veel mindere mate in georganiseerde wooncomplexen, tenzij het niet anders meer gaat. Maar het huidige zorgaanbod kan nu niet in deze behoefte voorzien.

Het Buurtcirkelprogramma sluit aan op de behoefte aan dienstverlening in de eigen woonomgeving en bij de doelstellingen van het ministerie van VWS. Binnen Pameijer nemen momenteel al meerdere mensen met een Wlz indicatie succesvol deel aan een Buurtcirkel. Om nog meer mensen vanuit de Wlz toegang te bieden tot een zelfstandig(er) en volwaardig leven, is +Vijf een project gestart. Het project richt zich onder meer op het verder ontwikkelen van de methodieken van Buurtcirkel zodat deze passen bij de omstandigheden en het leervermogen van deelnemers met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt er extra aandacht gegeven aan de rol van verwanten. Dit project is tevens onderdeel van het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’, onderdeel van het programma ‘Volwaardig leven’, dat door het ministerie van VWS wordt uitgevoerd in samenwerking met Vilans.

Heeft u vanuit uw organisatie interesse in het opzetten van een Buurtcirkel voor mensen met een verstandelijke beperking en/of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Download dan hier de factsheet of neem direct contact op met Richard van Vliet of Ruud van der Kind.

Richard van Vliet
T: 088 271 40 54
M: richard.van.vliet@pameijer.nl

Ruud van der Kind
T: 088 271 16 72
M: ruud.van.der.kind@pameijer.nl

1.Rapport HHM, onderzoek persoonsvolgende zorg Rotterdam, 23 maart 2018